JJSU

Signalizační ústředna

Signalizační ústředna JJSU je základním stavebním prvkem signalizačního systému. Jedná se o specializovanou aplikaci založenou na bázi industriálního PC, která je propojena strukturovanou sítí se všemi koncovými zařízeními systému a řídí jejich datovou výměnu. K ústředně lze podle rozsahu celé sítě připojit tato koncová zařízení:

  • světelná znamení
  • panely "Transparent"
  • vyvolávací panely s potvrzením
  • vyvolávací dotykové obrazovky s potvrzením

ISPP

Inspicientský pult

Inspicientský pult je centrální ovládací jednotkou celého signalizačního systému. Pracuje jako vzdálený klient signalizační ústředny JJSU a veškeré ovládání je tak převedeno na softwarové zpracování. Díky nejmodernějším technologiím se také základem pultu stala dotyková obrazovka (touchscreen). Výhodou takové konfigurace je vysoká flexibilita systému v případě modifikací a úprav a v neposlední řadě minimální požadavky na rozměry samotného pultu.

Výsledný vzhled ovládacího programu vždy závisí na použitých koncových zařízeních a jejich rozmístění. Obecně je však plocha panelu rozdělena na několik oblastí podle typu signalizace:

  • hodiny
  • panely s potvrzením
  • světelná znamení
  • transparenty a gongy

Hodiny

Časový údaj z obrazovky je přenášen po sběrnici a všechna zařízení umožňující jeho zobrazení jsou tak s pultem synchronizována.

Panely s potvrzením

Jsou umístěny převážně v šatnách. Zmáčknutí příslušné kolonky s označením šatny vyvolá na připojeném zařízení zvukový a optický signál. Inspicient má podle barvy kolonky přehled, zda byla výzva potvrzena (přijata).

Světelná znamení

Jednoduchým způsobem zapíná/ vypíná světelná znamení. Stav zařízení je opět barevně rozlišen. U mobilních znamení je také patrné, zda jsou připojeny nebo odpojeny (po zapojení se automaticky přihlašují do sítě).

Transparenty a gongy

Před jednotlivými částmi představení se podle požadavku zapínají nápisy na transparentech a to: Zkouška, Představení a Přestávka. Dále je možné zavést signalizaci do veřejné části divadla a z inspicientského pultu spouštět jeden z přednastavených typů gongů, pro upozornění diváků na začátek představení.

Podobně jako je tomu u ovládacích pultů jevištní techniky, tak i zde lze vytvořit profil daného představení. Představení je rozděleno na několik posloupností - skriptů. Pro každé představení lze pojmenovat obsazení šaten a světelných znamení a libovolně je sdružit do logických skupin. Ve skriptech lze pak definovat, které signalizace se vybavují pro tu kterou část představení. Tímto způsobem lze dopředu velice efektivně eliminovat opomenutí obsluhy při náročnějších představeních, systém potvrzování výzvy a obousměrná komunikace koncových zařízení pak zajišťují maximální přehled o veškeré signalizaci.

K základní konfiguraci, kterou je výše popsaný ovládací panel, lze do inspicientského pultu integrovat komunikační terminál, obrazovku pro snímání jeviště nebo také prvky pro řízení opony.

PT4C

Panel "Transparent"

Panel "Transparent" je další z řady koncových zařízení inspicientské technologie. Slouží jako výstražné a informativní znamení v místech příchodu na jeviště. PT4C je také propojen se signalizační ústřednou JJSU pomocí sběrnice. V dolní polovině se nachází digitální hodiny, v horní části je možno pomocí vysoce svítivých diod zobrazit následující nápisy, oznamující dění na jevišti:

Představení - barva červená
Přestávka - barva oranžová
Nahrává se - barva červená
Zkouška - barva zelená

Výjimku tvoří nápis Nahrává se, který je většinou ovládán ze zvukové kabiny. PT4C je umístěn v kovové skříňce, jejíž přední stěna je z průsvitného černého plastu. Důraz je kladen především na kontrast a viditelnost nápisů a hodin.

Základní vlastnosti:

Nápisy Představení, Přestávka, Nahrává se, Zkouška
Barvy červená, zelená, žlutá
Hodiny ano
Rozměry 320x150x31 mm

SL xxx(M)

Světelná znamení

SL 2RG
SL 1R, SL 1G, SL 1Y

Světelná znamení slouží k signalizaci nástupů účinkujících na scénu a synchronizaci prováděných operací. Jsou dodávány jak v pevné variantě (řídící strojní pult, zvukař,..), tak ve variantě mobilní (M), která předpokládá libovolné přemísťování mezi připravenými zásuvkami. Zásuvky jsou připojeny sběrnicí k inspicientskému pultu a každé světelné znamení se díky individuální adrese po připojení přihlásí do sítě. Díky obousměrné komunikaci tak má inspicient v každém okamžiku přehled, kde se které znamení nachází a zda je funkční.

Světelná znamení se vyrábí z vysoce svítivých diod, většinou po jedné, či kombinací dvou barev. Elektronika je umístěna v plastové krabici.

Základní vlastnosti:

  SL 2RG SL 1R SL 1G SL 1Y
Barva zelená ano ne anone
Barva červená ano ano nene
Barva oranžová ne ne neano
Rozměry 74x100x37 mm
Konektory CAN XLR

CWC4

Vyvolávací panel s potvrzením

Panel CWC4 je určen k zapuštění do zdi. Jeho čelní stěna je vyrobena z tvrzené fólie, zajišťující velkou odolnost a trvanlivost přístroje. Primárně je umísťován v divadelních šatnách a jiných pracovištích, kde je třeba potvrzení příjmu signalizace.

Technologie CWC4, postavená na mikrokontroleru, přiděluje každému přístroji v systému vlastní adresu a skýtá tak velké možnosti flexibility použití tohoto přístroje. K dispozici jsou 4 kanály, kde každý obsahuje vyměnitelnou popisku, signalizační vícebarevnou LED diodu a potvrzovací tlačítko. Výzva probíhá jak zvukovým znamením, tak rozsvícením příslušné LED diody červeně, až do okamžiku potvrzení příjmu signalizace. Následuje rozsvícení diody zeleně. Vyzyvatel, kterým je většinou inspicient, pak signalizaci ukončí a panel se uvede do původního stavu (LED dioda zhasne).

Podle přednastavení lze však také výzvu vysílat. (např. pro přivolání pracovníků maskérny a kostymérny). Po vyvolání výzvy se dioda rozsvítí červeně, po příchodu potvrzení opět zeleně. V případě nečinnosti se signalizace automaticky ukončí po předem definovaném časovém úseku.

CWC4 je navíc multifunkční zařízení. S ohledem na umístění byl do zařízení zabudován LCD display, kde se zobrazuje např. čas.

V dolní části jsou pak přichystány ovládací prvky na regulaci hlasitosti 100V rozhlasu, či odposlechu jeviště. V jednom panelu jsou tak integrovány všechny potřebné funkce s ohledem na estetiku a praktické vybavení místnosti.

Základní vlastnosti:

  CWC4
Počet signalizačních kanálů 4
Počet regulátorů hlasitosti 2
LCD display LED display - 6 míst
Rozměry panelu 104x166x34 mm
Rozměry s kotvícím rámem114x176x34 mm

CWCT

Vyvolávací dotyková obrazovka s potvrzením

CWCT je složitější obdobou CWC4. Jedná se o menší dotykovou obrazovku, jejíž výhoda je v zobrazení více signalizačních míst zároveň. Umisťuje se převážně do prostor, kde se pohybují kostyméři nebo maskéři, kteří jsou tak pomocí CWCT informování, která šatna požaduje jejich služby. Po výzvě ze šatny se na dotykové obrazovce rozsvítí příslušné tlačítko a ozve se i zvukový signál. Obsluha CWCT pak nazpět posílá potvrzení výzvy. Signalizace může být samozřejmě zahájena i z opačné strany. Konfigurace systému je zcela otázkou softwaru a ovládání CWCT tedy lze vyladit přesně podle počtu komunikujících koncových zařízení.

Základní vlastnosti:

 CWCT
Počet signalizačních kanálů podle požadavků
Typ obrazovky touchscreen
Rozlišení obrazovky 320 x 240 pixelů
Rozměry 142 x 90 x 47,5 mm
Hmotnost 0,4 kg


Navigace


Jazykové verze

Česky | English